Om programmet

Mentorprogrammet är ett komplement till övriga chefs- och ledarskapsprogram och utvecklingsinsatser. Det riktar sig till dig som är ny och erfaren chef med personalansvar på de samverkande lärosätena.

Det är ett sätt att ge nya chefer tillgång till erfarna chefer med möjlighet att skapa en givande dialog mellan adept och mentor. Förhoppningen är att programmet ger nya infallsvinklar och positiva korsbefruktningar så att genomförandet av chefsuppdragen underlättas.

Syftet med mentorprogrammet

  1. Stödja nya chefer i deras roll och uppdrag
  2. Skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte mellan nya och erfarna chefer
  3. Öka möjligheten till samarbete inom regionen

Hur går det till?

En utgångspunkt är att adepten och mentorn inte ska komma från samma lärosäte. Matchningen görs utifrån adepternas behov och mentorernas möjlighet att utifrån sina kompetenser och erfarenheter kunna stötta adepterna på bästa sätt. Varje lärosäte bidrar med adepter och mentorer. Därefter matchas de ihop i par utifrån båda parters önskemål. Är adept eller mentor inte nöjd med matchningen görs en ny matchning om möjligt.

Hur är programmet upplagt?

Programmet inleds med en gemensam uppstartsträff där ramarna för hur en mentor och en adept kan arbeta ihop beskrivs. Adeptens uppgift är utforma mål med mentorskapet. Mentorns uppgift är att vara ett bollplank och att ge perspektiv så att adepten får möjlighet att nå sina mål. Paren uppmanas att komma överens om samarbetsformer. Därefter är det upp till paren att fortsätta samarbetet och träffas mellan 8 och 10 gånger under året. Ungefär ett halvår in i programmet arrangeras ett kortare lärosätesspecifikt avstämningsmöte. Hela programmet avslutas sedan efter ca ett år med en ny gemensam träff med alla mentorer och adepter.

Vem kan ansöka?

Du som är ny adept och erfaren mentor chef med personalansvar på en av de samverkande lärosätena. Det spelar ingen roll om du arbetar inom akademin eller förvaltningen.

Visst låter det bra? Gå vidare till ansökan.

Kostar det något?

Nej. Programmet baseras på deltagarnas intresse och engagemang för mentorskapet. Lärosätena samfinansierar de två gemensamma träffarna.

Samverkande lärosäten

  • Karolinska Institutet
  • Kungliga Tekniska Högskolan
  • Försvarshögskolan
  • Stockholms Universitet
  • Södertörns Högskola
  • Gymnastik & Idrottshögskolan
  • Konstfack

 

Updated by:

kiwp 2020-10-01